Политика за поверителност

“ТРЕЙДИНГБУЛГ” ООД


I.Обхват и общи положения

 1. Настоящата политика за поверителност регламентира отношенията между „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД, като администратор на лични данни и физическите лица, субекти на лични данни, с които организацията влиза в пряк контакт при упражняване на търговска си дейност.
 2. Настоящата политика урежда обработката на лични данни на физически лица или представители на юридически лица – наши клиенти или потенциални такива, както и посетителите на нашия уебсайт, от тук нататък за краткост наричани Клиент/и.
 3. След запознаване с настоящата Политиката за поверителност всяко активно поведение, с което Клиент, предоставя личните си данни при използване Услугите на „ТРЕИДИНГБУЛГ“ ООД, е израз на свободно и информирано съгласие за обработката им от Администратора.
 4. Политиката за поверителност на „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД се основава на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR) и използваните понятия в този документ, свързани с обработването на лични данни, се извеждат от него

II. Понятия

 1. „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 2. „Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.
 3. „Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва обработката на лични данни и самостоятелно определя целите и средствата за това обработване.

III. Данни за администратор

 1. „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД е самостоятелен администратор на лични данни.
 2. „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър с ЕИК175447226, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Лозенец, ж.к.Лозенец, ул.“Д-р Марин Русев“ No 10.
 3. Представител: Славянка Михайлова Стойкова – управител
 4. Данни за контакт
  1. Телефон за гр. София – 0884 971 597

за гр. Варна – 0878 971 808

за гр. Пловдив – 0878 971 039

 1. e-mail: info@tradingbulg.com
 2. уеб сайт: https://tradingbulg.com
 3. Facebook страница: SkeyndorBulgaria и Skeyndor Bulgaria PRO
 1. Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: cpdp.bg

IV. Предоставяне на данни

 1. Администраторът се придържа към принципа на свеждане на данните до минимум, с оглед на което изисква, събира и обработва данни на Клиента, за които може да обоснове ясна цел за обработка, основание и срок на съхранение.
 2. Администраторът събира и обработва следните видове лични данни, когато е необходимо за изпълнение на целите, посочени е настоящата Политика:
  1. Данни за идентификация – това могат да бъдат имена, дата на раждане, адрес;
  2. Данни за контакт – e-mail, телефон, адрес за кореспонденция;
  3. Данни за професионална квалификация – сфера на дейност, предишен опит, образование и обучения;
  4. Данни за плащане – могат да бъдат номер на дебитна/кредитна карта, IBAN на банкова сметка;
  5. Публично достъпни данни, включително от социални мрежи.
 3. Предоставянето на личните данни от Клиента има изцяло доброволен характер, с оглед възникването на договорни отношения и изпълнение на задълженията си по тях.
 4. Отказът за предоставяне на данни може да бъде основание за „ТРЕИДБУЛГ“ ООД да откаже да сключи договор с Клиента.
 5. Първоначалното предоставяне на лични данни се извършва от Клиента, който се задължава да предоставя за себе си точна, вярна и изчерпателна информация и да я поддържа в актуално състояние при настъпване на промени.
 6. Отговорност за пълнота и коректност на данните се носи от субекта, който ги предоставя.
 7. Когато установи несъответствие, субектът на данни може и следва да заяви отстраняването му.
 8. Ползването на всички уеб базирани услуги е обвързано с обмяна на информация, с цел ефективното функциониране на съответната платформа и пълноценното предоставяне на услуги. Тази обмяна става автоматично и е обвързана със създаване на сървърни регистрационни файлове и използването на он лайн идентификатори (пример: Google Analytics, Tracking Pixels), като част от тази информация може да съставлява лични данни, за които „ТРЕИДИНГБУЛГ“ ООД гарантира, че няма да бъдат използвани за цели, несъвместими с първоначално посочените Политиката ни за поверителност.

V. Цели и основания на обработка

 1. Законодателството изисква обработката на данни да се извършва на базата на легитимни цели, които са ясно и изрично указани. „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД обработва лични данни за следните цели:
  1. Идентификация на страните за сключване на валидни договори със своите контрагенти, както и предприемане на стъпки по сключването им;
  2. Пълноценно изпълнение на поетите с договорите задължения, както и изпълнение на задълженията си, възложени от закона;
  3. Изграждане на функционираща и ефективна дистрибуторска мрежа;
  4. Осигуряване на отчетност при плащания, счетоводни и данъчни цели;
  5. За изпращане на периодична информация за актуални събития, специални предложения и др. и за участие в тях – когато това е поискано от Клиент-физическо лице;
  6. За изразяване на клиентски отзиви и други оценки (харесвания) на продуктите и услугите на Администратора с цел тяхното подобряване;
  7. за целите на статистиката, като предприема подходящи технически и организационни мерки за осигуряване правата и свободите на клиентите, съобразява се с принципа на свеждане данните до минимум и прилага метода на анонимизация.
 2. Основание за обработването на тези лични данни е:
  1. Договор – когато заявява някоя от услугите или стоките, предлагани от „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД, Клиентът влиза в договорни отношения с Администратора, които са основание за обработка когато това е необходимо за изпълнение на задълженията по сключени договори, включително на етап предприемане на стъпки за влизане в договорни отношения;
  2. Законът – когато това е необходимо за изпълнение на задължения, произтичащи от закона;
  3. Защита на легитимните интереси на Администратора или когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице – когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на данни.
 3. Когато обработката на данни не се основава на някое от горепосочените основания или се извършва за цели, различни от посочените в настоящата Политика за поверителност, Администраторът ще изисква изричното, конкретно, свободно и информирано съгласие на Клиента, като ще предоставя информация за целите и начина за тази обработка.
  1. Когато обработването се основава единствено на съгласието на Клиента, същото може да бъде оттегляно по всяко време, без да се засегне законосъобразността на предшестваща обработка, ако няма друго основание за продължаване на обработката.
  2. С цел осигуряване свободния му избор, Администраторът предоставя възможност съгласието за обработката за различните цели да бъде давано и оттегляно самостоятелно.
  3. Изрично съгласие за предоставяне на лични данни се смята и всяко активно поведение, с което субектът предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с целите и начина на обработката им.

VI. Срок и сигурност на обработката на данни

 1. Данни се съхраняват само доколкото е необходимо за извършване на заявената услуга. За сигурността на обработването им гарантира Администраторът.
 2. „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД прави ежегодна инвентаризация, при която всяка информация, която е изчерпала предназначението си (основание и цел за обработване), се унищожава.
 3. Обработването може да продължи, ако е налице задължение за по-продължително съхраняване в съответствие с приложимото законодателство, което може да бъде и за срок до 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за тяхното съхраняване или възможност за упражняване на правни претенции. В тези случаи Администраторът ограничава тяхното обработване в бъдеще, включително чрез архивиране или временно преместване в друга система за обработване, като те се обработват само за целта, която препятства заличаването.
 4. „ТРЕИДИНГБУЛГ“ ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване и посегателства на личните данни на физическите лица.
 5. В съответствие със законодателството и добрите практики Администраторът взима всички подходящи технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейност, като поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 6. В случай на пробив в сигурността на данните, Администраторът незабавно взема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, уведомява надзорния орган, както и субекта на данни, когато е налице възможност да се породи висок риск за правата и свободите на физическите лица.
 7. Администраторът е въвел мерки за ефективна защита на обработваните лични данни съобразно Вътрешните правила и процедури за обработване и защита на личните данни, които се предоставят на външни лица след преглед на необходимостта, като се вземат под внимание искането и интересите на субектите на данни.
 8. От своя страна субектът на лични данни също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от посегателство, като Администраторът не може да бъде държан отговорен за последиците от небрежното отношение на субекта на данни.

VII. Категории получатели на данни

 1. Администраторът споделя информацията с лица, обработващи лични данни въз основа на писмено споразумение, ката inter alia, поддържащи софтуерните активи специалисти, правни консултанти, счетоводители и други, предоставящи външни услуги лица и подизпълнители, когато това е необходимо за изпълнение на задълженията им по договор с Администратора и след проверка на надеждността на предприетите от обработващия данни технически организационни мерки за сигурност на информацията.
 2. Когато нормативен акт и публичен орган изисква разкриване на лични данни, Администраторът е длъжен да съдейства при спазване на приложимите правила за защита, след писмено поискване от съответен орган или длъжностно лице.
 3. Разкриване се допуска и по изрично искане на субекта на данни или когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.

VIII. Права на субекта на лични данни

 1. Субектът на данни има следните права, за упражняването на които Администраторът оказва необходимото съдействие:
  1. Право на информация и достъп до лични данни – субектът на данни има право да получи от Администратора информация дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока за това обработване.
   1. 1Когато личните данни не се събират от субекта на данните, Администраторът предоставя и всяка налична информация за техния източник;
  2. Правото на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
  3. Право да бъдеш забравен – субектът има право да поиска данните, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.), да бъдат изтрити;
  4. Субектът на данни има правото на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
  5. Правото на ограничаване на обработването, включително при наличие на правен спор;
  6. Правото на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  7. Право на защита по административен ред с жалба до надзорния органи или по съдебен ред с жалба до компетентния съд.
 2. Субектите упражняват правата си чрез отправяне на писмено искане на традиционен или електронен носител, включително по поща и чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на Администратора.
 3. Администраторът предоставя на субекта на данни поисканата информация при упражняване на неговите права, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането.

IX. Актуализиране на политиката

 1. Следвайки принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД предоставя пълна и навременна информация за събирането, обработването и съхранението на личните данни.
 2. Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде публикувана на уеб сайта на Администратора своевременно.
 3. Правата на субектите на данни не могат да бъдат ограничавани без изричното им съгласие.

Последна актуализация 18 юли 2020 г.

0
  0
  Вашата количка
  Вашата количка е празнаОбратно към магазина